อัพเดทไฟล์วิธีการใส่ค่าจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ขั้นตอนตรวจสอบผลการทดสอบจากหน้าระบบผู้บริหาร การใส่ค่าพิกัดข้อมูลจุดโครงการ (23/12/2558) อัพเดทไฟล์การแสดงรูปภาพโครงการแล้วเสร็จ STA (25/12/2558) การแสดงรูปภาพโครงการแล้วเสร็จ (06/01/2559) อัพโหลดไฟล์ Excel ตารางแบบฟอร์มที่ 7,10 (27/04/2559) อัพเดทคู่มือการใช้งานระบบนำเข้าข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อมูล (14/05/2559)

โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรณ์น้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

ระบบนำเข้าข้อมูลและรายงานผลสำหรับผู้บริหาร


ข่าวและกิจกรรม