ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการเงินกู้ฯ สาย สข.4037 แยก ทล.4135 -สาย สข.4040

12jan59songkhla

ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการเงินกู้ฯ สาย สข.4037 แยก ทล.4135 -สาย สข.4040

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลาพร้อมด้วยนายพีรวัส ยันตรกิจ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ นายผไท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายเรวัต ใจสะอาด นายช่างโยธาอาวุโส และนางสาว ธนวัน มงคลสมัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง ตรวจติดตามงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน โครงการงานอำนวยความปลอดภัยไฟฟ้าส่องสว่างสาย สข.4037 แยก ทล.4135 – สายสข.4040 จำนวน 167 ต้น เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา และเส้นทางการปั่นจักรยานรอบกองบิน 56 ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 73/2558 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 มีนายนิสิต ช่วยคุ้มภัย นายจรัญ คงพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้มีนายเทพสิทธิ์ คชคง ตัวแทนผู้รับจ้าง ร่วมให้ข้อมูลโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

 

Comments are closed.