ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.

21jan16songkla

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลามอบหมายให้ นายพีรวัส ยันตรกิจ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายเรวัต ใจสะอาด นายช่างโยธาอาวุโส และนายอํานวย สุขเกษม นายช่างโยธาชำนาญงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายกรมทางหลวงชนบทและจังหวัดสงขลา สายแยกทางหลวงชนบท สข.4047 – ทช.สข.4040 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาท ก่อสร้างโดยบริษัท จีที จํากัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 73/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 กําหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และด้วยการบริหารจัดการที่ดีส่งผลให้โครงการแล้วเสร็จก่อนสัญญา โดยมีนายนิสิต ช่วยคุ้มภัย นายช่างโยธาชำนาญงาน นายพงศธร ฤทธิ์เรือง นายช่างโยธาผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้างร่วมชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ

21jan16songkla1

Comments are closed.