ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานยกระดับมาตรฐานทางสาย สข. 3049

2april16songkla

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา มอบหมายให้นายพีรวัส ยันตรกิจ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ นายอำนวย สุขเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และนางสาวธนวัน มงคลสมัย เจ้าหน้าที่ธุรการชํานาญงาน ร่วมลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ เพื่อตรวจงานยกระดับมาตรฐานทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สข. 3049 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – บ้านชุมพล ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมีนายสมโภชน์ เรืองพระยา ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลกองแผนงาน เป็นประธานในการตรวจติดตามงานยกระดับมาตรฐานทาง เพื่อการขนส่งสินค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน มีนายสมพร พุทธศรี และนายปราโมทย์ พรหมวิจิต นายช่างโยธาชํานาญงานผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้าง ร่วมตรวจสอบพร้อมชี้แจงการดำเนินงานของโครงการ

2april16songkla1

Comments are closed.